Про лабораторію

У 2012 році згідно з угодою про співробітництво між Центральноукраїнським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка та Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України з метою поширення інноваційного досвіду та наукових розробок у науковому та освітньому процесі було створено Лабораторію дидактики фізики. З березня 2018 року її переформатовано у Лабораторію дидактики фізики, технологій та професійної освіти.
Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти підпорядкована науковому відділу ЦДПУ ім. В. Винниченка та лабораторії математичної й фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України.
Лабораторія забезпечує поєднання освітніх процесів з інноваційною та дослідницькою роботою – нормою діяльності наукових педагогічних працівників, які освоюють нові освітні галузі, нові методи роботи, нові технології.
Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів розвитку освіти в Україні, а також інших досліджень науково-прикладного характеру.
Науково-дослідна лабораторія здійснює експериментальну роботу на основі поєднання освітньо-виховного процесу з науковими дослідженнями, згідно узгоджених сторонами планів.
Програма досліджень лабораторії пов’язана з розробкою теми: «Теоретико-методичні основи навчання фізики у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах»
Основними задачами діяльності лабораторії є:
– вивчення інноваційних процесів, що відбуваються в освітніх закладах, науково-методичне забезпечення переведення їх у режим експериментальної роботи з розвитку освітньої діяльності;
– розробка умов успішної адаптації нових освітніх програм, навчальних посібників, технологій, навчання проектів випереджальної освіти;
– розробка експериментальних освітніх програм (у тому числі авторських), аналіз наукових гіпотез і концепцій розвитку змісту курсу фізики, раціональних режимів навчання, впровадження нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів освітніх технологій та програм дослідницьких робіт.
Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей розвитку фізичної освіти, окремих її показників, аналіз позитивних і негативних явищ, що виникають у ході розвитку компонентів цілісного педагогічного процесу, вирішення задач найближчої перспективи (2-3 роки).
Обов’язковим блоком у змісті діяльності лабораторії є:
– пошук шляхів удосконалення науково-пошукової та методичної роботи;
– визначення напрямів експериментальної роботи;
– аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня навченості суб’єктів навчання з фізики, педагогічної майстерності та професійної компетентності науково-педагогічних працівників;
– систематичні звіти про хід експериментів та його результати.
Діяльність лабораторії здійснюється у таких напрямках:
– аналіз Державного стандарту з фізичної освіти, вироблення пропозицій для їхнього вдосконалення;
– наукова робота з проблем формування новітнього змісту фізичної освіти для основної, старшої та профільної середньої школи;
– створення методичної системи з відбору та апробації новітніх фізичних понять, явищ, процесів, суджень;
– створення ІКТ реального та віртуального фізичного експерименту згідно концепції фізичної освіти в Україні;
– здійснення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі розробки ефективних методів навчання природничих дисциплін;
– розробка методичних рекомендацій, монографій, посібників нового покоління;
– організація і проведення щорічних наукових конференцій, симпозимумів з питань запровадження сучасних технологій навчання, обміну передовим досвідом тощо;
– залучення до наукової роботи студентів, викладачів закладів середньої та вищої освіти;
– співпраця з науковими установами інших країн з проблем розвитку теорії та методики навчання фізичної освіти;
– створення комп’ютерних банків наукової літератури, експериментальних засобів навчання;
– робота з аспірантами, докторантами та пошукувачами;
– розробка спецкурсів, дослідницьких програм;
– співпраця з обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти;
– підготовка науково-популярних телепередач, радіопередач, публікацій у друкованих ЗМІ.