Конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» (Літо-2022: разом до Перемоги!)

Члени Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти (д.пед.н., проф. М.І.Садового, асп. А.В.Бевз, д.пед.н., доц. О.М.Трифонової, к.пед.н. А.А.Дробін) увійшли до числа оргкомітету XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті», що відбувалася в межах програми заходів обласної акції «Літо-2022: разом до Перемоги!». Традиційно місцем проведення конференції став факультет математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Пленарне засідання конференції було розподілено на дві частини. На ньому були презентовані наступні доповіді:

 1. «Гендерна рівність та перспективи її розвитку» – д.іст.н., проф. Ріжняк Ренат Ярославович професор кафедри математики, інформатики, економіки та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 2. «Засоби освітньої робототехніки в системі сучасних педагогічних технологій» – д.пед.н., доц. Мартинюк Олександр Семенович, професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 3. «Шляхи формування цифрової компетентності студентів комп’ютерних технологій» – к.пед.н. Соменко Дмитро Вікторович, старший викладач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, секретар Ради молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 4. «Віртуальні екскурсії як форма організації освітнього процесу з фізики» – к.пед.н. Дробін Андрій Анатолійович, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та безпечного освітнього середовища КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»;
 5. «Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках фізики засобами «Arduino» – доктор філософії Гайда Василь Ярославович, методист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;
 6. «Модель сучасного закладу освіти: санаторно-курортного типу» – вчитель фізики Левченко Людмила Олексіївна, заступник завідувача з навчально-виховної роботи філії «Богданівська загальноосвітня школа» опорного навчального закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка»;
 7. «Кейс-технології в умовах дистанційного навчання» – к.пед.н. Білецький В’ячеслав В’ячеславович, викладач Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу»;
 8. «Проблеми формування професійної компетентності студентів інженерних фахових коледжів» – аспірантка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Бевз Анна Володимирівна, викладач фізики та астрономії Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету;
 9. «Компетентнісний підхід як методологічна платформа розвитку екологічної культури здобувачів освіти» – д.пед.н., доц. Чистякова Людмила Олександрівна, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 10. «Реалізація засад цифровізації при навчанні природничих наук» – д.пед.н., доц. Трифонова Олена Михайлівна, доцент кафедри природничих наук, хімії, географії та методик їхнього навчання, голова Ради молодих вчених Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 11. «Растрова графіка у формуванні дизайнівської компетентності» – д.пед.н., проф. Садовий Микола Ілліч, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 12. «Міждисциплінарні зв’язки з фізикою при вивченні теми основи біомеханіки, біоакустики, біореології, гемодинаміки в медичних коледжах» – аспірантка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Федоренко Владилена Петрівна, викладач фізики Комунального вищого навчального закладу «Криворізький медичний коледж» Дніпропетровської області;
 13. «Персоналії вітчизняної педагогіки» – д.іст.н., проф. Дефорж Ганна Володимирівна, доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 14. «Сонячна активність та її вплив на природу і соціум» – д.техн.н., к.ф.-м.н., проф. Філєр Залмен Юхимович, Ізраїль;
 15. «Прихований навчальний план в сучасній школі» – д.іст.н., проф. Пасічник Наталія Олексіївна, професор кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 16. «Створення шкільного центр-кабінету» – к.пед.н. Сіпій Володимир Володимирович, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;
 17. «Використання імерсивних технологій на заняттях природничих дисциплін» – аспірантка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Фоменко Олена Володимирівна;
 18. «Перспективи використання веб-технологій в освітньому процесі майбутніх фахівців з дизайну» – аспірантка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Усенко Олена Анатоліївна;
 19. «Підготовка молодшого бакалавра за адаптивного підходу сучасного періоду» – к.пед.н. Савєльєва Тетяна Анатоліївна, викладач Харківського державного професійно-педагогічного коледжу імені В.І.Вернадського;
 20. «Академічна доброчесність: проблеми, перспективи» – к.пед.н., доц. Кришталь Аліна Олександрівна, доцент кафедри суспільних наук Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;
 21. «Виховання громадянськості і морально-духовної ціннісної спрямованості особистості учнів 5-х класів на уроках трудового навчання»– д.пед.н., проф. Цина Андрій Юрійович, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;
 22. «Компетентність в галузі природничих наук, техніки і технологій та технологічний складник освіти: шлях інтеграції» – Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, експерт міжнародної робочої групи експертів PISA 2025 Peripheral Science Expert Group (PSEG).

Обговорення матеріалів учасників конференції тривало з 13 до 28 червня 2022 р. за наступними секціями:

– Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти (Секція 1): https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-1-istoriia-zarubizhnyi-ta-vitchyznianyi-dosvid-perspektyvy-rozvytku-pryrodnycho-matematychnoi-tekhnolohichnoi-ta-profesiinoi-osvity

– Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2): https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-2-innovatsii-v-osviti-metodolohichni-teoretychni-praktychni-ta-metodychni-aspekty

– Застосування інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3): https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-3-zastosuvannia-informatsiino-komunikatsiinykh-i-tsyfrovykh-tekhnolohii-ta-zasobiv-navchannia-u-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-ta-profesiinii-osviti

– Формування soft skills здобувачів професійної освіти: теорія і практика (Секція 4): https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-4-formuvannia-soft-skills-zdobuvachiv-profesiinoi-osvity-teoriia-i-praktyka

– Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання (Секція 5): https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-5-teoretyko-metodolohichni-ta-psykholoho-pedahohichni-aspekty-formuvannia-profesiinoi-kompetentnosti-studentiv-ta-uchniv-u-protsesi-navchannia

– Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі (Секція 6): https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-6-aktualni-problemy-osvity-ta-tekhnolohii-u-serednii-ta-vyshchii-shkoli

– Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі (Секція 7): https://www.cuspu.edu.ua/ua/problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti-2022-rik/sektsiia-7-osoblyvosti-stvorennia-ta-vykorystannia-avtomatyzovanykh-robototekhnichnykh-i-mekhatronnykh-system-v-osvitnomu-protsesi

Характерною особливістю цьогорічної конференції стала велика кількість учасників та охочих презентувати результати своїх досліджень. Участь у роботі конференції взяли не лише науковці з усіх областей України, а й наші колеги з Ізраїлю та Німеччини. Крім цього, активними учасниками конференції стали вчителі-практики. В цілому конференція відбулася у дружній, позитивній атмосфері, що дало змогу обговорити всі актуальні проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти, що викликані як об’єктивними так і суб’єктивними причинами.