Атестація здобувача Phd на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 26.053.044

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.053.044 утворена Наказом МОН України № 1136 від 26.10.2021 у складі:
Голова ради: Чумак Микола Євгенович, д.пед.н, доцент, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
Рецензенти:
– Вернидуб Роман Михайлович, д.філос.н., професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
– Кириленко Олена Іванівна, к.пед.н., доцент, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
Опоненти:
– Терещук Сергій Іванович, д.пед.н., доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
– Трифонова Олена Михайлівна, д.пед.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимир Винниченка.
Засідання ради відбулося у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова 07 грудня 2021 року.
На захист виносилася дисертаційна робота Коростельової Євгенії Юріївни «Міжпредметні зв’язки в проєктній діяльності учнів основної школи як основа компетентнісного навчання фізики», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Важливість дослідження пов’язана з тим, що в Україні в умовах відокремленого предметного навчання природничих предметів не існує єдиних підходів формування природничо-наукової грамотності засобами усіх природничих предметів. Таким чином, актуальною є проблема розроблення якісно нової системи реалізації міжпредметних зв’язків в закладі загальної середньої освіти ІІ ступеня, як основа компетентнісного навчання фізики. Саме цій проблематиці присвячене дослідження Є.Ю.Коростельової. Особливої уваги зазначене дослідження заслуговує у контексті підготовки майбутніх учителів зі спеціальності Середня освіта (Природничі науки). Практика підготовки майбутніх учителів природничих наук реалізується, зокрема, і в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.
У науковому середовищі спеціалізованої вченої ради ДФ 26.053.044 відбулися презентація та обговорення результатів дослідження щодо реалізації міжпредметних зв’язків у проєктній діяльності учнів основної школи як основа компетентнісного навчання фізики. В результаті таємного голосування рада прийняла рішення: присудити Коростельовій Євгенії Юріївні ступінь доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Колектив Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти вітає керівника та здобувача з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та побажає їм подальших успіхів у науковій роботі.